Statut

STATUT

FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA” 

po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu Fundacji 

z dn. 01.10.2012

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Kierunek Przygoda”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Magdalena Wiktorska-Chojcan

Filip Chojcan

Elżbieta Michalczyk

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Simonę Krukowską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 3 dnia 18.06.2009 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Wrocław.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i  przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 4. Fundacja może używać logo i pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 5. Ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
 2. Działalność określona w § 6 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Fundacja ustanowiona  jest na czas nieoznaczony.
 5. Wszystkie statutowe cele Fundacji mogą być realizowane w formie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej. Zakres działań statutowych odpłatnych i nieodpłatnych określają uchwały Zarządu.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Cele Fundacji:

 1. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Zakładanie i prowadzenie społecznych przedszkoli i szkół integracyjnych oraz wspieranie ich działalności.
 3. Stwarzanie warunków do: prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży, kształtowania charakteru.
 4. Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta, aktywizowanie społeczności lokalnej.
 5. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i w organizacji wolnego czasu.
 6. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień.
 7. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu i kraju.
 8. Wspieranie i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 9. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 10. Współpraca z osobami i organizacjami z kraju i zagranicy, nauka tolerancji dla odmiennych narodów i kultur, wzajemne poznanie.
 11. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 12. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 13. Integracja międzypokoleniowa.
 14. Wspieranie rozwoju osobowości dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów oraz promowanie ich zaangażowania społecznego, kulturalnego i obywatelskiego.
 15. Budowanie wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych postaw świadomego obywatelstwa.
 16. Tworzenie i promowanie strategii na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
 17. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 18. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 20. Działalność charytatywna.
 21. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 22. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 23. Ochrona i promocja zdrowia.
 24. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 25. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 26. Działalność  na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 27. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 28. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 29. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 30. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 31. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 32. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 33. Turystyka i krajoznawstwo.
 34. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 35. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 36. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 37. Ratownictwo i ochrona ludności.
 38. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 39. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 40. Promocja i organizacja wolontariatu.
 41. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 42. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
 43. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 44. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 45. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo-oświatowych.
 2. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek.
 3. Organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania.
 4. Organizowanie warsztatów, szkoleń i seminariów dla rodziców i nauczycieli.
 5. Zapewnienie doboru odpowiedniego sprzętu dydaktyczno-rehabilitacyjnego.
 6. Promowanie właściwych postaw rodzicielsko-wychowawczych.
 7. Organizowanie różnych form imprez kulturalnych (spektakle, koncerty, wystawy), rekreacyjno-sportowych, festynów i innych projektów artystycznych.
 8. Organizowanie konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych i innych.
 9. Prowadzenie cyklicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą (podzielonych na grupy wiekowe lub tematyczne) mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju psychoruchowego  i kształtowanie charakteru.
 10. Organizowanie wymiany kulturalnej i edukacyjnej z zagranicą zgodnie z obowiązującym prawem.
 11. Promowanie młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej.
 12. Organizowanie działalności wydawniczej w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacja płyt, książek, , czasopism, albumów itp. oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych).
 13. Przyznawanie nagród pieniężnych lub rzeczowych (w tym świadczeń jednorazowych lub stypendiów) dla osób realizujących cele fundacji.
 14. Organizowanie biwaków, spływów, rajdów, wycieczek, kolonii letnich, obozów, zimowisk.
 15. Organizowanie warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych, ekologicznych, marynistycznych i innych.
 16. Wymiany międzynarodowe.
 17. Organizowanie imprez o charakterze spotkań edukacyjno – rozrywkowych integrujących społeczność  lokalną, zwłaszcza rodziców podopiecznych Fundacji.
 18. Organizowanie konferencji, dyskusji, wyjazdów studyjnych i szkoleń.
 19. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wspólnych inicjatywach dziecięco-młodzieżowych i senioralnych mających na celu poprawę sytuacji tej grupy społecznej.
 20. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach młodzieżowych oraz dotyczących młodzieży lub społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w konferencjach, sympozjach, seminariach i zlotach.

§ 7a

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną.

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną  w zakresie:

 • 18 11 Z Drukowanie gazet
 • 18 12 Z  Pozostałe drukowanie
 • 18 20 Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 58 11 Z Wydawanie książek
 • 58 13 Z Wydawanie gazet
 • 58 19 Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59 11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59 12 Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59 13 Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59 14 Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59 20 Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63 99 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 74 20 Z Działalność fotograficzna
 • 78 10 Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 79 12 Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79 90 B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 85 10 Z Wychowanie przedszkolne
 • 85 20 Z Szkoły podstawowe
 • 85 31 A Gimnazja
 • 85 31 B Licea ogólnokształcące
 • 85 31 C Licea profilowane
 • 85 51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85 52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85 59 A Nauka języków obcych
 • 85 59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85 60 Z Działalność wspomagająca edukację
 • 88 10 Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88 91 Z Opieka dzienna nad dziećmi
 • 88 99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90 01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90 02 Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90 03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90 04 Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 92 00 Z Działalność związana z grami losowymi i wzajemnymi zakładami
 • 93 19 Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93 29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 94 99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Fundacja prowadzi działalność odpłatną  w zakresie:

 • 18 11 Z Drukowanie gazet
 • 18 12 Z  Pozostałe drukowanie
 • 18 20 Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 58 11 Z Wydawanie książek
 • 58 13 Z Wydawanie gazet
 • 58 19 Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59 11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59 12 Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59 13 Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59 14 Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59 20 Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63 99 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 74 20 Z Działalność fotograficzna
 • 78 10 Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 79 12 Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79 90 B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 85 10 Z Wychowanie przedszkolne
 • 85 20 Z Szkoły podstawowe
 • 85 31 A Gimnazja
 • 85 31 B Licea ogólnokształcące
 • 85 31 C Licea profilowane
 • 85 51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85 52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85 59 A Nauka języków obcych
 • 85 59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85 60 Z Działalność wspomagająca edukację
 • 88 10 Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88 91 Z Opieka dzienna nad dziećmi
 • 88 99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90 01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90 02 Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90 03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90 04 Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 92 00 Z Działalność związana z grami losowymi i wzajemnymi zakładami
 • 93 19 Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93 29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 94 99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500.00 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,
 5. odsetek bankowych
 6. wpływy z innych źródeł otrzymane lub nabyte w czasie działalności Fundacji,
 7. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 8. dochody z działalności gospodarczej, jeżeli jest prowadzona przez Fundację,
 9. dochody uzyskane wykonania usług i zadań zleconych,
 1. Majątek Fundacji może być lokowany w spółkach i papierach wartościowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na  działalność statutową.
 3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 10

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w  stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz Członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

 1. Władzami fundacji jest:
 1. Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2(dwóch) – 5(pięciu) osób powołanych przez Fundatorów na 10 – letnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Jeżeli Fundatorzy nie zmienią Zarządu po zakończeniu kadencji, kadencja dotychczasowych władz zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 5 lat.
 4. W razie zmniejszania się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie  składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. rezygnacji złożonej przez Przedstawiciela piastującego daną funkcję,
 2. śmierci Przedstawiciela piastującego daną funkcję,
 3. odwołania lub zmiany Przedstawiciela, piastującego daną funkcję, dokonanego przez Fundatorów,

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. dokonywanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 16

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….