Deklaracja dostępnośći

W trakcie zmian

Fundacja Kierunek Przygoda  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kierunekprzygoda.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona posiada:

  • działanie standardowych skrótów klawiszowych
  • możliwość powiększenia liter
  • możliwość zmiany kontrastu
  • możliwość przechodzenia pomiędzy modułami za pomocą klawisza TAB 
  • wyszukiwarkę treści

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-29.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Magdalena Wiktorska-Chojcan mail: viki@kierunekprzygoda.org.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 50 50 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Dane teleadresowe:
Fundacja Kierunek Przygoda ul. Bajana 7/18, 54-129 Wrocław tel. 502 50 50 51,  e-mail: kierunekprzygoda@interia.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, a także zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informację i treści wyłączone z zakresu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Fundacja Kierunek Przygoda
Lokalizacja
Siedziba Fundacji mieści się na dziewiątym piętrze budynku przy ul.Bajana 7/18 we Wrocławiu. Wejście od strony ul. Bajana. 

Dojazd
W odległości ok. 300 metrów od wejścia znajdujE się przystanek tramwajowy: LOTNICZA PARK ZACHODNI. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe [stan na 29.marca 2021] Tramwaje: 

W odległości ok. 10 m od wejścia znajduje się przystanek autobusowy: BAJANA. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są̨ kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe [stan na 29.marca 2021] Autobusy: 

Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej:
www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Parking
Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się 20 m od wejścia, przy ul. Bajana oraz 50 m od wejścia, przy ul. Szybowcowej .

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się̨ od strony ul. Bajana 7. Z uwagi na ciąg pieszo rowerowy wyznaczony na chodniku przy wejściu do budynku, należy zachować szczególną ostrożność. Brama wejściowa jest zamknięta, do jej otwarcia należy użyć domofonu wciskając cyfry 1 i 8. W budynku znajduje się winda, którą można wjechać na 9 piętro. Wysiadając z windy należy wybrać drzwi po prawej stronie. Do budynku można wchodzić z psem asystującym. Chcąc umówić się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, gdyż nasze działania prowadzone są poza siedzibą fundacji. Chcąc umówić spotkanie w siedzibie należy wcześniej zadzwonić pod numer: 502 50 50 51. 

Zajęcia, które prowadzi fundacja odbywają się między innymi w Szkołach Podstawowych nr 113, 118,25 oraz w Generator WuWa2.

Opis dostępności korytarzy
W budynku znajduje się szeroka klatka schodowa wyposażona w poręcz. Korytarze w obiekcie są również szerokie, co ułatwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniających swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym w razie komplikacji wsparcie zapewni pracownik fundacji.   

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W siedzibie fundacji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Utrudnienia
Szlaban, który uniemożliwia podjechanie pod samą bramę budynku. 

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do siedziby fundacji istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na zewnątrz  i udzielenie mu pomocy oraz obsługi w dogodny dla niego sposób.

Informacje dodatkowe
Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Fundacja Kierunek Przygoda dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej były zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Poprawiamy układ oraz czytelność elementów na stronie. Uzupełniamy informacje. Nowe informacje będziemy tworzyć zgodnie z zasadami ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje dla osób niewidomych lub słabo widzących:

Możliwe jest automatyczne odczytanie tekstu na stronie poprzez czytnik tekstu online. Automatyczne odczytanie tekstu można zrealizować:

w przeglądarce Microsoft Edge poprzez skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + U lub wybranie w opcjach przeglądarki usługi Czytaj na głos;

w przeglądarce Google Chrome włączenie rozszerzeń ułatwienia dostępu oraz zaznaczenie tekstu i wybranie z menu kontekstowego „Odczyt wybór”

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021.08.01