Fundacja

Podstawowym celem Fundacji „KIERUNEK PRZYGODA” jest stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży oraz do pozytywnego kształtowania ich charakteru, propagowanie postaw proekologicznych w duchu szacunku do innych istnień, organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego, wspólne z dziećmi i ich rodzicami poznawanie tradycji naszego regionu i kraju.

Cel ten realizujemy przez:

Prowadzenie cyklicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą (z podziałem na grupy wiekowe lub tematycznym)
Organizowanie różnych form imprez kulturalnych (spektakle, koncerty, wystawy), rekreacyjno-sportowych, festynów i innych projektów artystycznych
Organizowanie konkursów…